Madinah adalah Tanah Haram

Tanah Haram mengandung arti tanah yang aman karena di tempat tersebut tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh berburu hewan dan pepohonan tidak boleh ditebang.

Di dunia ini tanah haram hanya dimiliki oleh 2 kota suci yaitu tanah Madinah dan Tanah Mekkah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:  Ibrahim telah mengharamkan Mekah maka ia pun menjadikan menjadikan mekah sebagai tanah haram. Dan aku menjadikan Madinah sebagai tanah Haram yaitu wilayah yang berada antara dua jalan sempit diantara dua gunung, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh membawa senjata untuk berperang dan tidak boleh memukul-mukul pohon dengan keras (hingga berguguran daunnya) kecuali untuk makanan ternak (HR Abu Said Al-Khudri)

Dalam menentukan batas-batas tanah haram - ditentukan petugas khusus yang memiliki keahlian tinggi dalam menentukan wilayah haram ini di lapangan. Mereka bertugas membuat perbatasan mana tanah haram dan mana yang bukan tanah haram dengan membuat tugu yang jelas.
Powered by Blogger.